وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

18 خرداد ، 1399
{"id":17,"user_id":1,"title":"\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0648 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639","slug":"\u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633-\u0628\u06cc\u0646-\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc-\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a-\u0648-\u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc-\u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639","description":"\u0645\u06a9\u0627\u0646 : \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u0628\u0648\u0644 - \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647","body":"<p dir=\"rtl\">\u0641\u0631\u0627\u062e\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0648 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u0628\u0648\u0644-\u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 *\u0686\u0627\u067e \u0645\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0698\u0648\u0631\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631 ISI.ISC* \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0648 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u0627\u062a\u06cc\u062f \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/c1.png","300":"\/upload\/images\/2020\/300_c1.png","600":"\/upload\/images\/2020\/600_c1.png","900":"\/upload\/images\/2020\/900_c1.png"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_c1.png"},"notifsUrl":"http:\/\/www.2icmi.com","tags":"\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0648 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639","viewCount":672,"created_at":"2020-06-07 02:37:21","updated_at":"2022-06-29 16:28:45"}

فراخوان دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع استانبول-ترکیه *چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ISI.ISC* با حضور و سخنرانی اساتید بین المللی مدیریت