وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

پروژه ی نهایی و کارآموزی

18 خرداد ، 1399
{"id":16,"user_id":1,"title":"\u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u06cc \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc","slug":"\u067e\u0631\u0648\u0698\u0647-\u06cc-\u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc-\u0648-\u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc","description":"\u062c\u0647\u062a \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0637\u0631\u06cc\u0642 \u0627\u06cc\u0645\u06cc\u0644 \u0645\u0637\u0644\u0639 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f","body":"<p dir=\"rtl\">\u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u06af\u0648\u0634\u06cc \u0645\u0648\u0628\u0627\u06cc\u0644 \u0641\u0627\u06cc\u0644 \u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0641\u0627\u06cc\u0644 \u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0641\u0634\u0631\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u062d\u0627\u0644\u062a \u0641\u0634\u0631\u062f\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0627\u062d\u062a\u06cc\u0627\u062c \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 RAR \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646 Pdf \u0627\u062d\u062a\u06cc\u0627\u062c \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u062e\u0635\u0648\u0635 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0631\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u0631 \u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634&nbsp; &nbsp; <strong>\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0646\u0631\u0645 \u0627\u0641\u0632\u0627\u0631<\/strong>&nbsp; &nbsp; \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f&nbsp;.<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/download.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_download.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_download.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_download.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_download.jpg"},"notifsUrl":"https:\/\/ssht.ir\/programs","tags":"\u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u06cc \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc","viewCount":665,"created_at":"2020-06-07 01:28:52","updated_at":"2022-06-29 07:59:44"}

دانشجویانی که با گوشی موبایل فایل ها را دانلود می کنند توجه داشته باشند که فایل ها به صورت فشرده می باشد و برای اینکه از حالت فشرده خارج کنید احتیاج به برنامه RAR دارید و برای خواندن Pdf احتیاج به برنامه مخصوص خود دارید این نرم افزار ها را در بخش    دانلود نرم افزار    می توانید دانلود و استفاده نمایید .