وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

قوانین و مقررات آموزشی و کاربرگهای مربوطه

18 خرداد ، 1399
{"id":15,"user_id":1,"title":"\u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637\u0647","slug":"\u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646-\u0648-\u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a-\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc-\u0648-\u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af\u0647\u0627\u06cc-\u0645\u0631\u0628\u0648\u0637\u0647","description":"\u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06af \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637\u0647","body":"<p dir=\"rtl\">\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u0645\u062d\u062a\u0631\u0645 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc:<br \/>\r\n\u0641\u0627\u06cc\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0627 &nbsp; <strong>\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f&nbsp;&nbsp; &nbsp;<\/strong>\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f .<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/download.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_download.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_download.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_download.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_download.jpg"},"notifsUrl":"http:\/\/s13.picofile.com\/file\/8399342650\/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.pdf.html","tags":"\u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc","viewCount":637,"created_at":"2020-06-07 01:23:28","updated_at":"2022-06-29 07:59:11"}

قابل توجه همکاران و دانشجویان مراکز محترم آموزشی:
فایهای مربوط به مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه را   دانلود    نمایید .