وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

فرم کارآموزی

18 خرداد ، 1399
{"id":8,"user_id":1,"title":"\u0641\u0631\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc","slug":"\u0641\u0631\u0645-\u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc","description":"\u0641\u0631\u0645 \u062e\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647","body":"<p dir=\"rtl\">\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0631\u0645 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0633 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u06cc\u0646\u06cc &nbsp;\u0631\u0627 \u0627\u062e\u0630 \u0646\u0645\u0648\u062f \u0647 \u0627\u0646\u062f:<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"rtl\">\u0641\u0631\u0645 \u062e\u0627\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc&nbsp; \u0631\u0627 &nbsp;&nbsp;<strong>\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f &nbsp;&nbsp;<\/strong>\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f .<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/karamoozi.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_karamoozi.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_karamoozi.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_karamoozi.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_karamoozi.jpg"},"notifsUrl":"http:\/\/s7.picofile.com\/file\/8251378368\/karamozi.zip.html","tags":"\u0641\u0631\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc","viewCount":120,"created_at":"2020-06-07 01:04:05","updated_at":"2021-01-20 06:33:27"}

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس کاربینی  را اخذ نمود ه اند:

فرم خام کارآموزی  را   دانلود   نمایید .