وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

دومین همایش ملی و بین المللی مدیریت و حسابداری

18 خرداد ، 1399
{"id":19,"user_id":1,"title":"\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0648 \u062d\u0633\u0627\u0628\u062f\u0627\u0631\u06cc","slug":"\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646-\u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634-\u0645\u0644\u06cc-\u0648-\u0628\u06cc\u0646-\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc-\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a-\u0648-\u062d\u0633\u0627\u0628\u062f\u0627\u0631\u06cc","description":"\u0645\u06a9\u0627\u0646 : \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","body":"<p>\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0644\u06cc \u0648 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0648 \u062d\u0633\u0627\u0628\u062f\u0627\u0631\u06cc<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/c3.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_c3.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_c3.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_c3.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_c3.jpg"},"notifsUrl":"http:\/\/www.management.bonyadhamayesh.ir","tags":"\u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0648 \u062d\u0633\u0627\u0628\u062f\u0627\u0631\u06cc","viewCount":791,"created_at":"2020-06-07 02:46:59","updated_at":"2022-12-05 20:55:06"}

دومین همایش ملی و بین المللی مدیریت و حسابداری