وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

جزوه مباني كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي

18 خرداد ، 1399
{"id":9,"user_id":1,"title":"\u062c\u0632\u0648\u0647 \u0645\u0628\u0627\u0646\u064a \u0643\u0627\u0645\u067e\u064a\u0648\u062a\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u064a","slug":"\u062c\u0632\u0648\u0647-\u0645\u0628\u0627\u0646\u064a-\u0643\u0627\u0645\u067e\u064a\u0648\u062a\u0631-\u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647-\u0622\u0632\u0627\u062f-\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u064a","description":"\u062c\u0632\u0648\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u064a\u0643 \u0645\u0628\u0627\u0646\u064a \u0643\u0627\u0645\u067e\u064a\u0648\u062a\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0632\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647","body":"<p dir=\"rtl\">\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647&nbsp;&nbsp;:<br \/>\r\n\u062c\u0632\u0648\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u064a\u0643 \u0645\u0628\u0627\u0646\u064a \u0643\u0627\u0645\u067e\u064a\u0648\u062a\u0631&nbsp;\u0631\u0627 &nbsp; <strong>\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f &nbsp; <\/strong>\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f .<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/jozve1.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_jozve1.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_jozve1.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_jozve1.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_jozve1.jpg"},"notifsUrl":null,"tags":"\u062c\u0632\u0648\u0647 \u0645\u0628\u0627\u0646\u064a \u0643\u0627\u0645\u067e\u064a\u0648\u062a\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u064a","viewCount":113,"created_at":"2020-06-07 01:08:33","updated_at":"2021-01-20 06:30:48"}

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه آزاد اسلامی آباده  :
جزوه شماره يك مباني كامپيوتر را   دانلود   نمایید .