وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

اخذ و انجام پروژه های دانشجویی

18 خرداد ، 1399
{"id":11,"user_id":1,"title":"\u0627\u062e\u0630 \u0648 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc","slug":"\u0627\u062e\u0630-\u0648-\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645-\u067e\u0631\u0648\u0698\u0647-\u0647\u0627\u06cc-\u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc","description":"\u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0634 \u0627\u062e\u0630 \u0648 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc","body":"<p dir=\"rtl\">\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0627\u0645\u0639 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647 :<br \/>\r\n\u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0634 \u0627\u062e\u0630 \u0648 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0631\u0627 &nbsp; &nbsp;<strong>\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f &nbsp; &nbsp;<\/strong>\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f .<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/project1.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_project1.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_project1.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_project1.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_project1.jpg"},"notifsUrl":"http:\/\/s6.picofile.com\/file\/8253353734\/ssht_ir_project.zip.html","tags":"\u067e\u0631\u0648\u0698\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc","viewCount":111,"created_at":"2020-06-07 01:16:03","updated_at":"2021-01-20 06:30:25"}

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه جامع علمی کاربردی آباده :
راهنمای روش اخذ و انجام پروژه های دانشجویی را    دانلود    نمایید .