وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی
سرفصل دروس دوره کاردانی فنی اینترنت و شبکه ھای گسترده
18 خرداد ، 1399

سرفصل دروس دوره کاردانی فنی اینترنت و شبکه ھای گسترده

سرفصل دروس مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات
18 خرداد ، 1399

سرفصل دروس مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات

سرفصل دروس دوره کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری به روش اجرای ترمی و پودمانی
18 خرداد ، 1399

سرفصل دروس دوره کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری به روش اجرای ترمی و پودمانی

سرفصل دروس دوره کاردانی فنی نرم افزار و برنامه سازی کامپیوتری به روش اجرای ترمی و پودمانی
18 خرداد ، 1399

سرفصل دروس دوره کاردانی فنی نرم افزار و برنامه سازی کامپیوتری به روش اجرای ترمی و پودمانی