وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

سرفصل دروس مصوب

17 خرداد ، 1399
{"id":6,"user_id":1,"title":"\u0633\u0631\u0641\u0635\u0644 \u062f\u0631\u0648\u0633 \u0645\u0635\u0648\u0628","slug":"\u0633\u0631\u0641\u0635\u0644-\u062f\u0631\u0648\u0633-\u0645\u0635\u0648\u0628","description":"\u0628\u062e\u0634\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 94\/31639\/ \u0645\u0648\u0631\u062e 94\/7\/19 - \u0633\u0631\u0641\u0635\u0644 \u062f\u0631\u0648\u0633","body":"<p dir=\"rtl\">\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0628\u062e\u0634\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 94\/31639\/ \u0645\u0648\u0631\u062e 94\/7\/19 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u06cc \u0648 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627 \u0645\u0648\u0638\u0641 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0648\u0627\u062d\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0641\u0635\u0644 \u062f\u0631\u0648\u0633 \u0645\u0635\u0648\u0628 \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u0633\u062a \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0633 \u0645\u0646\u062f\u0631\u062c \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0641\u0635\u0644 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0648 \u0647\u0645\u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0631\u0648\u0633 \u0627\u062e\u0630 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f.<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/SarFasl.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_SarFasl.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_SarFasl.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_SarFasl.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_SarFasl.jpg"},"articlesUrl":null,"tags":"\u0633\u0631\u0641\u0635\u0644 \u062f\u0631\u0648\u0633","viewCount":509,"created_at":"2020-06-06 23:37:09","updated_at":"2022-06-28 19:47:51"}

بر اساس بخشنامه شماره 94/31639/ مورخ 94/7/19 مدیران گروه های آموزشی و مدرسان راهنما موظف به ارائه واحدهای درسی بر اساس سرفصل دروس مصوب به دانشجویان بوده و همچنین دانشجویان می بایست تمامی دروس مندرج در سرفصل را با رعایت پیشنیاز و همنیاز دروس اخذ نمایند.