وب سایت شخصی دکتر سیدشهاب طباطبایی

درخواست میهمان یا انتقالی

17 خرداد ، 1399
{"id":10,"user_id":1,"title":"\u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u06cc","slug":"\u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a-\u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646-\u06cc\u0627-\u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u06cc","description":"\u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647","body":"<p dir=\"rtl\">\u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0648\u062f&nbsp;\u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u062e\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0645\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u0641\u0631\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f.<\/p>","images":{"images":{"original":"\/upload\/images\/2020\/mihman.jpg","300":"\/upload\/images\/2020\/300_mihman.jpg","600":"\/upload\/images\/2020\/600_mihman.jpg","900":"\/upload\/images\/2020\/900_mihman.jpg"},"thumb":"\/upload\/images\/2020\/300_mihman.jpg"},"articlesUrl":null,"tags":"\u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646 , \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u06cc","viewCount":697,"created_at":"2020-06-06 23:47:59","updated_at":"2022-06-29 07:57:56"}

برای درخواست میهمان یا انتقالی خود در ساعات اداری به بخش آموزش دانشگاه علمی کاربردی آباده مراجعه فرمایید.